با پیشرفت در فرآیند اخذ مشاوره مدیریت کسب و کار به تدریج و در بازه های زمانی مشخص و همراه با اجرای برنامه های تصویب شده، اولین نشانه های افزایش درآمد و یا بهتر بگوییم سود ناشی از انجام فعالیت تجاری و اقتصادی “شما” افزایش خواهد یافت. این اتفاق ناشی از وقت و همتی است که صاحب مجموعه در طول مدت دریافت خدمات مشاوره برای سازمان و یا بنگاه خود خرج می کند و برآمده از حمایت‌هایی است که از برنامه‌های اثربخش تدوین شده صورت می گیرد. از این رو، اوج رضایت مشاور لحظه ای است که صاحب کسب و کار با خشنودی از بهره وری سازمان خود و پیشبرد اهداف در مسیر دستیابی به موفقیت یاد می کند. 

تجربیات موفق ارایه خدمات مشاوره به “ما” نشان داده است که اصلی ترین نهاده جهت تضمین بقای سازمان میزان تعهد “شما” به آن چیزی است که در طول این مسیر خود تأیید و خود اجرا نموده اید؛ از آنجا که چنین تعهدی به خصوص در شرایط پیچیده اقتصادی به سختی قابل تأمین و بکارگیری است، کسب و کارهای بسیاری در میانه راه از مسیر خود منحرف شده و در اغلب موارد نقش خود را به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت نادیده می انگارند. 

موضوع را با مثالی روشن تر بیان می کنیم: مشاوران مدیریت همانند مربیان رانندگی هستند؛ آنها دانش و مهارت کافی جهت راهبری وسیله نقلیه را دارا بوده و توانایی انتقال صحیح مطالب را به داوطلب دارند ولی هیچ مربی رانندگی ضامن سلامت راننده پس از اخذ گواهینامه و یا تأمین کننده وسیله نقلیه لوکس آن داوطلب نیست. اینها گزینه‌هایی است که مستقیما به توانایی و کوشش داوطلب بستگی دارد. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی همانند پیروی از اصول پذیرفته شده تجاری و خرید وسیله نقلیه لوکس نیز همانند ایجاد فضای کسب و کاری عالی و کارآمد است. در این میان درآمدهای “شما”، لذتی است که از سهولت انجام فعالیت های کسب و کار نصیبتان می شود و در وهله دوم درآمدی است که وارد مجموعه “شما” خواهد شد؛ لذا، تعیین دقیق سهم افزوده شده درآمد بنگاه های پس از اخذ خدمات مشاوره مدیریت به آسانی امکان پذیر نیست ولی آنچه مسلم است، کسب و کارهایی که از این خدمات استفاده می کنند همواره حداقل یک قدم از رقبای خود پیشتر هستند.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>