در صورت دستیبای به توافق جهت همکاری، سرمایه گذاری طرفین در بازه زمانی مشخص تعیین و به تایید می رسد. در این میان آنچه به عنوان دستمزد برای مشاور و یا مشاوران تعیین خواهد شد به دو بخش عمده تقسیم می گردد:

  1. بسته های آموزش سازمانی
  2. خدمات مشاوره کسب و کار

2-1) مقطعی

2-2) تمام وقت (تا پایان پروژه)

در بخش نخست هزینه بسته های آموزشی به صورت ساعتی و بر حسب نیاز سازمان در درون سازمان و یا در محل مناسب دیگری به فراخور موضوع کسب و کار اعلام می گردد. 

در بخش دوم، خدمات مشاوره کسب و کار خود به دو گروه تقسیم می شود:

  • خدمات مشاوره مقطعی طی جلسات ارزیابی اولیه مشخص و به توافق طرفین در مقاطع خاص برگزار و هزینه حضور و ارائه مطالب به صورت ساعتی اعلام می گردد.
  • در حالت تمام وقت، مشاور ضمن ارایه مشاوره اقدام به قبول مسوولیت پروژه و یا بخشی از آن را قبول خواهد کرد که در این صورت نیز ارزش مشخص شده به توافق طرفین رسیده و در مقاطع زمانی مشخص دریافت می گردد.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>