برای رسیدن به اعتماد دوجانبه نسبت به خدمات قابل ارایه در یک قرارداد مشاوره مدیریت مشاهده مستندات و منابعی که در طراحی، تدوین و نتیجه گیری مباحث به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است. منابع “ما” الزامات تئوریک و چارچوب های فنی را مشخص می کند. این الزامات با مختصات کسب و کار “شما” ترکیبی منحصربفرد از ابزارهای علمی و عملی را در اختیارتان قرار می دهد. عناوین برخی از این منابع عبارتند از:
رفتار سازمانی، استفن رابینز
مدیریت بازاریابی، فیلیپ کاتلر
خلق مدل کسب و کار، الکساندر اوستروالدر
طراحی ارزش پیشنهادی، الکساندر اوستروالدر
مدیریت استراتژیک، فرد آر. دیوید
مرجع آموزش‌های مدون parhami.biz

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>