• برگزاری دوره های آموزشی کاربردی متناسب با قواره سازمان و مبتنی بر آخرین منابع رسمی شناخته شده علمی و عملی در سطح دنیا با اصلاح و تغییرات محیط داخلی اقتصاد ایران و منطقه
  • طراحی و اجرای کمپین های بازاریابی برگرفته از مطالعه، داده کاوی و ساعت ها جلسه پیرامون چگونگی چارچوب بندی امکانات و پتانسیل های سازمانی
  • تدوین خط مشی، اهداف و قالب های رفتار سازمانی بر اساس مختصات و ذائقه داخلی و خارجی کسب و کار و آماده سازی سازمان جهت دریافت گواهینامه های استاندارد مدیریت کیفیت 
  • ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان های مشتری با رویکرد بهبود مستمر و استفاده از فرصت های بالقوه موجود و شناسایی فرصت های از دست رفته
  • طراحی تقویم رویدادهای سالانه سازمانی و حضور اثربخش در وقایع تجاری مانند نمایشگاه ها، سمینارها و حراج های صنفی با هدف گذاری دقیق و قابل دستیابی بر اساس اهداف مدون استراتژیک
  • طراحی، پیاده سازی، آموزش و بهره برداریاز سامانه های مدیریت روابط/تجربه مشتریان 
  • کمک به طراحی و به کارگیری ابزارهای بازاریابی دیجیتال و جاری سازی خلاقیت و نوآوری سازمانی در ابعاد گوناگون و همراستا با اهداف فروش سالانه
  • مدیریت دانش/تجربه سازمانی، مستندسازی تجارب و ایجاد بسترهای تعاملی در سازمان جهت به اشتراک گذاری سوابق و نتایج عملکردها با رویکرد بهینه سازی حداکثری توان سازمانی
  • همراهی صاحبان کسب و کار در ایجاد محیط های خلاق، پویا و پرانرژی از طریق آموزش و یکسان سازی ادراک مدیران میانی (ایجاد سینرژی سازمانی)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>